•  فروش ورق لاستیکی و اورينگ در لاستیک سازی بیتا
  • لاستیک سازی
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
880 بازدید

X1.1- راهنمای انتخاب سختی سنج برای کمک به انتخاب سختی سنج مناسب برای کاربردهای مختلف می باشد
X1.2 – به طور کلی اینطور مشخص شده است که تعیین سختی به وسیله سختی سنج که کمتر از ۲۰ و بیشتر از۹۰ باشد قابل اطمینان نمی باشد . پیشنهاد می شود که در چنین مواردی عدد قبلی و یا بعدی در نظر گرفته شود
X1.3- همچنین پیشنهاد می شود هنگام انجام آزمایشهای سختی به وسیله سختی سنج در جایی که امکان دارد از یک پایه عملیاتی استفاده شود

 

اگر بخواهیم تعریفی مناسب برای واژه سختی در این زمینه ارائه دهیم باید بگوییم سختی مقاومت مواد در برابر نفوذپذیری و فرورفتگی یک جسم خارجی در لاستیک است.