ﻃﺮاﺣـﻲ آﻣـﻴﺰه ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻬﻢ ﺗﺮﻳـﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﻳـﻚ ﻗﻄﻌـــﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻃﺮاح ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﻮدن آﻣﻴﺰه ﻛــﺎری ﻻﺳـﺘﻴﻜﻲ، از اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﻨـﻲ ﻗـﺎﺑﻞ دﺳـﺘﺮس در درون و ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧــﻮد ﻧـﻬﺎﻳﺖ اﺳـﺘﻔﺎده را ﺑـﺒﺮد. وی ﺑـﺎﻳﺪ از ﻗـﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻛـﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آمیزه کاری چیست.؟
درکل میتوان گفت آمیزه کاری جهت ساخت قطعات لاستیکی شامل؛ فرمولاسیون وطریقه عملکردهای چندماده جهت اختلاط بایکدیکرمیباشد.ودرنتیجه بایدازاین واکنشهاواختلاطهای پدیدآمده به تکنیکهاوخواص مختلفی دست یافت.
که دراصل میتوان بعملکرد وعوامل اصولی زیر اشاره کرد.؛

۱٫یک یاچند ماه لاستیکی همگن باخواص پلیمری ۲٫نرم کننده واختلاط غلطکی ۳٫عوامل ولکانیزه کردن ۴٫شتاب دهنده ها ۵٫فعال کننده ها ۶٫مقاوم دهنده ها ۷٫پرکننده ها ۸٫ تغییردهنده ها ۹٫همسان کننده ها؛ (همگن کننده ها) ۱۰٫برش و قالبگیری ۱۱٫نوع حرارت جهت پخت ۱۲٫ پرس و قالب گیر ۱۳٫تست محصول بدست آمده و…

باین ترکیب بندی ،اساسأ آمیزه کاری لاستیک میگویند،وباید ذکرکنم که،تداخل اختلاط دهنده های الاستومری،هرچقدر همگنی کاملتری داشته باشند،ودرشرایط پخت،ولکانیزاسیون مقدارها بطور اصولی رعایت شوند،قطعأ درپایان به کیفیت محصول امیدوارخواهیم بود.

نکته مهم.

برای ساخت یک آمیزه آزمایشی لاستیکی، میبایست حدأقل از ترازوهای پیشرفته دیچیتالی و یادداشت کردن تمام جزئیات در هین تست،الزامیست..حتی اگر یک واکنش وفرمول مشابه هم باشند.
وفراموش نشود که مقدار پرکننده اگربیشترشد، حتمأ میبایست عوامل پخت و فعال کننده وشتاب دهنده کم وزیاد شود که حتی گاهی دمای پخت هم تغیر میکند

٢,١ اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮل
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ – ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء آﻣﻴﺰه ﻫﺎی ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣــﻲ آﻳﻨـﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ ﻻﺳـﺘﻴﻚ -روﻏﻦ، ﻻﺳﺘﻴﻚ – دوده، ﻻﺳﺘﻴﻚ – روﻏﻦ – دوده، ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘــﻪ و ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎی ﮔﺮﻣــﺎﻧﺮم ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار داد. ﻻﺳـﺘﻴﻚ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧــﻬﺎﻳﻲ ﺧـﻮاص ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻤﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ – از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑــﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺻـﻼح آﻣـﻴﺰه ﻻﺳـﺘﻴﻜﻲ در ﺣﻴـﻦ اﺧﺘـﻼط اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺗـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ، ﻣﺜــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻠﻨﺪرﻛﺎری اﻛﺴﺘﺮوژﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی آﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد

  آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از شهرک قدس، روبروی اداره برق شمال غرب

شماره همراه: 09131090640

کارشناس فروش : 09139154626

شماره تماس دفتر: 03133208430

شماره فکس: 03133248505

کد پستی:8187147991

Imail:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید